Wat doet de stichting BSP?

Nadat ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP) fuseerde met een collega bedrijf op hetzelfde gebied bleef een bedrag in de stichting beschikbaar. Met dat bedrag is een ondersteuningsfonds gevormd. De stichting BSP beheert dit fonds. Het BSP bestuur wil dit geld aanwenden om projecten financieel te steunen, Bij voorkeur dienen de projecten tot stand te komen in het werkgebied. De bestedingsdoelen zijn hiervoor genoemd. Aan de beschikbaarstelling van bijdragen zijn voorwaarden verbonden.

 

Voorwaarden BSP-fonds bijdrage

Algemeen

 • Er worden uitsluitend bijdragen geleverd t.b.v. projecten in het voormalige werkgebied van BSP. Dit is Noord Nederland.
 • De medewerking van BSP is slechts financieel ondersteunend.
 • De bijdrage van de stichting BSP zal nooit meer dan 1/3 van het totale bedrag zijn. Het resterende bedrag moet van elders komen. De financiering moet voor honderd procent rond zijn.
 • Onze eenmalige bijdrage gaat bij voorkeur uit naar ondersteuning van projecten op het gebied van educatie, kinderopvang, cultuur of cultuurhistorie. Werksoorten: Sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, peuterspeelzaalwerk, bewegingsactiviteiten. Aandacht voor achterstandsgroepen en speciale aandacht voor kinderen.
 • Het project mag niet strijdig zijn met onze, in de statuten vastgelegde, doelstellingen.
 • Projecten die samenlevingsvraagstukken bevorderen en aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, hebben een streepje voor. (WMO)
 • Beoordeling: innovatief, overdraagbaar, enthousiasmerend, isolement doorbrekend. Continuïteit na externe financiële steun.
 • De BSP bijdrage is bedoeld om investeringen duurzaam te maken, aan exploitatie tekorten wordt niet bijgedragen.
 • Indien van toepassing, de naam van het BSP-fonds noemen.
 • Aanvragen boven een bedrag van € 25.000,00 worden niet in behandeling genomen.

Doelstelling

Ondersteuning wordt gegeven aan een organisatie, vereniging of stichting en is niet bedoeld voor MKB of particulier.

Aanvraag

Richt uw aanvraag uitsluitend schriftelijk aan het BSP secretariaat.
Het adres is: BSP-fonds, Postbus 35, 9530 AA Borger.

Beoordeling

De bestuursleden beoordelen de aanvraag. Deze bestaat uit :

 • Projectplan;
 • Begroting.

Na afloop van het te subsidiëren project wordt een eindverslag van de subsidieontvanger verwacht.

Besluit

Wanneer alle informatie is ingeleverd, neemt het bestuur zo snel mogelijk een besluit. Dit besluit zal maximaal een maand nadat alle informatie compleet is ingeleverd aan de aanvrager bekend gemaakt worden.

Uitbetaling

Uitbetaling geschiedt nadat het project is goedgekeurd en nadat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.


Tenslotte

Er zijn veel goede initiatieven, allemaal steunen kan het BSP-fonds niet. Keuzes moeten gemaakt worden. Iedere aanvraag wordt serieus genomen. BSP heeft in het verleden vele goede contacten opgebouwd en stond midden in de maatschappij. Met de instelling van het BSP-fonds, willen we wat terug doen voor de maatschappij.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit: Jur Stavast, voorzitter, Fred Fontijn, secretaris, Hans Veldkamp, penningmeester en Henk van Hooft, lid.